Bewoners en ondernemers bewegen mee

Het gemeentebestuur in Gemert-Bakel heeft als kernbegrip: ‘Met elkaar initiatieven waarmaken’. Het bestuur beweegt mee met de veranderingen in de maatschappij. Het bestuur heeft de ambitie te werken aan een gemeente die daadkracht toont en dicht bij haar inwoners staat, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

De gemeente stelt inwoners centraal en biedt ruimte voor initiatieven, vanuit een bestuursstijl die verbindend is en de samenleving als uitgangspunt neemt in plaats van het gemeentehuis. Verantwoordelijkheden worden neergelegd waar deze thuis horen. Waar mogelijk uitvoerend bij de inwoners, gefaciliteerd door het gemeentebestuur.

De komende jaren liggen er grote uitdagingen voor Gemert-Bakel. Het gemeentebestuur brengt de lasten voor inwoners en bedrijven naar een gemiddeld regioniveau en geeft vorm en inhoud aan de decentralisaties op sociaal gebied, inclusief de kortingen die door de rijksoverheid worden opgelegd. Dat vraagt om slimme investeringen en ombuigingen. Sociale innovatie is daarbij een belangrijke pijler. Daarbij staat de leefbaarheid in alle kernen voorop. Samen met inwoners, organisaties en verenigingen die in de dorpen actief zijn, gaat de gemeente de komende jaren aan de slag.